ปลัดกระทรวงมหาดไทย เซ็นแต่งเคลื่อนย้าย เจ้าหน้าที่รัฐจำพวกอำนวยการ ขั้นสูง กรมการพัฒนาชุมชน 10 ราย

ปลัดกระทรวงมหาดไทย เซ็นตั้งเคลื่อนย้าย เจ้าหน้าที่รัฐจำพวกอำนวยการ ขั้นสูง กรมการพัฒนาชุมชน 10 ราย
วันที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 นายสุทธิดงษ์ จุลเจริญก้าวหน้า ปลัดกระทรวงกระทรวงมหาดไทย ได้ลงชื่อแต่งเคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่รัฐชนิดอำนวยการ ระดับค่อนข้างสูง กรมการพัฒนาชุมชน ปริมาณรวม 10 ราย โดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับการตั้งมอบหมายงานในหน้าที่ให้เป็นระเบียบ แล้วเดินทางไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการตามคำสั่ง ในวันที่ 13 ก.พ. 2566 โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้